Ethiopia 2013/2014


Birdlife around Wondo Genet

 


Birds around Lake Awassa

 

My favourite pictures